Brief aan buurtgenoten over tropische kas/studentenhuisvesting

20 oktober 2014 -  

Wageningen, 5 september 2014
Beste Buurtgenoot,
Op 2 juli 2014 heeft de gemeente Wageningen op een inloopbijeenkomst schetsen gepresenteerd
voor een flatgebouw van 4 verdiepingen aan de Arboretumlaan, dwars door de Tropische Kas heen,
waarin 80 appartementen voor studentenhuisvesting zouden moeten komen.
Inmiddels is dit voorstel door Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd om als
kader te dienen voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Daarnaast is op 18 augustus
officieel melding gemaakt van de Ontwerp omgevingsvergunning voor het verbouwen t.b.v. tijdelijke
studentenhuisvesting van het pand Generaal Foulkesweg 37 (uitgebreide procedure).
Het realiseren van deze grootschalige studentenhuisvesting(121 eenheden )op deze plek zal afgezien
van het ruimtelijk effect ook andere gevolgen hebben, zoals parkeer-en verkeersoverlast.
Het is daarom verbazingwekkend dat noch de projectontwikkelaar, noch de gemeente op enige wijze
omwonenden hebben betrokken bij deze planontwikkeling.
Gezien de wettelijke procedures moeten omwonenden nu echt wel hun stem laten horen, anders zijn
de omgevingsvergunning en de kadervaststelling voor de bestemmingsplanwijziging feiten
waartegen geen enkel bezwaar en beroep meer mogelijk is.
Bijgevoegd is een door mij opgestelde eerste zienswijze die naar alle raads-en raadscommissieleden
is verstuurd, en al door een aantal omwonenden wordt ondersteund. Uiteraard zijn meer
steunbetuigingen van harte welkom.
Op maandagavond 15 september wordt het voorstel van B en W over de Tropische Kas in de
raadscommissievergadering behandeld en daar heb ik spreekrecht aangevraagd om als omwonende
een kritisch geluid te kunnen laten horen. Op maandagavond 29 september vindt dan behandeling plaats in de gemeenteraadsvergadering en ook daar zal ik spreekrecht aanvragen.De termijn om zienswijzen in te brengen tegen de verbouwing van het Herbarium voor “tijdelijke” studentenhuisvesting verstrijkt op 1 oktober a.s. Ik ben voornemens om vòòr die datum een aangescherpte versie van de huidige zienswijze in te dienen.
Wat kunt u doen? Als u ook graag uw stem wilt laten horen kunt u een zienswijze indienen en uw
standpunt kenbaar maken aan uw vertegenwoordigers in de lokale politiek. Elke individuele reactie
legt gewicht in de schaal, maar u kunt zich ook aansluiten bij de reeds opgestelde en nog aan te
scherpen zienswijzen. Inhoudelijke suggesties zijn van harte welkom.
Als u de huidige zienswijze namens omwonenden wilt ondersteunen ontvang ik graag uw naam,adres
en emailadres en zal ik u via email op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heeft u vragen
of suggesties, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met mij opnemen.
Laten we proberen om in goed overleg verantwoord en weloverwogen om te gaan met deze
bijzondere plek!
Met vriendelijke groet,
Peter Oude Ophuis
Generaal Foulkesweg 62
+31 317 423042
6703 BV
Wageningen
+31 65111240
7poo@qana.nl

Comments are closed.