Oude info over Jan Kopshuis

14 oktober 2016 -  

Voortgang bouwproject De Warande, vroeger: Jan Kopshuis (mei 2011)

De volgende tekst is ons toegestuurd door de heer H.M. Gerritsen, namens Grootheest Bennekom Projecten.

“Bijgaand een korte update van de werkzaamheden met betrekking tot de Warande.

Inmiddels vorderen de sloopwerkzaamheden en zijn we in de laatste fase van het slopen beland: het grove puin gaat vanaf maandag vermalen worden door een zgn. mobiele puinbreekinstallatie, deze werkzaamheden zullen ongeveer wee weken in beslag nemen. Dit kan enige geluidsoverlast met zich meebrengen.

Aansluitend zal het terrein op juiste hoogte gebracht worden, in een “gesloten grondbalans” d.w.z. dat er in principe geen grond aan- of afgevoerd hoeft te worden en dat bv het gat dat ontstaat vanuit de oude kelder van het Kopshuis wederom gevuld gaat worden met overtollige grond van eigen terrein. Tevens zullen partijen aan de slag gaan met de ondergrondse infrastructuur zoals riolering en bekabeling.

Op de groenstrook/grasveldje zullen de tijdelijke bouwketen en opslag geplaatst worden, helaas zal het veldje zal pas bij de oplevering van het openbaar gebied weer beschikbaar zijn voor de traditionele buurt-BBQ.

Volgens de huidige planning gaat de feitelijke bouw van de woningen in juni van start.

De puinstrook aan de Wilhelminaweg voldoet aan de verwachtingen. Aan de gemeente Wageningen is verzocht eenzijdig op deze puinstrook,een parkeerverbod in te stellen om parkeren aan beide zijden van de weg te voorkomen.

De eigenaar van het monument heeft aannemer Rennes uit Wageningen geselecteerd als bouwer van de aanbouw aan het monument, Grootheest heeft hier geen bemoeienis meer mee.

Ten slotte: de omgevingsinventarisatie die enkele weken geleden is uitgevoerd zal worden uitgebreid met de woningen aan het Delhorstpad. Deze ontbraken nog in de rapportage.

Bij vragen of onduidelijkheden hebben wij een speciaal e-mail adres aangemaakt: te weten: dewarande@grootheest.nl. Voor dringende zaken, zie tel. nr hieronder.

Met vriendelijke groet, M.H. Gerritsen, Directeur, GROOTHEEST BENNEKOM PROJEKTEN”. Tel.  0318-419015

—————————————————————————————————–

 

Februari 2011

 

De aanleiding voor de verspreiding van dit bericht is om te laten weten dat de Buurtwerkgroep de situatie bij De Hucht in de gaten houdt, maar nu geen reden ziet om in actie te komen.

Het zal bekend zijn dat recent krakers het voormalige verpleegstershuis van De Hucht in gebruik hebben genomen.

De Buurtwerkgroep Veluvia is door de Gemeente geïnformeerd over lopende acties die ten doel hebben op korte termijn aan deze ongewenste situatie een eind te maken. De Buurtwerkgroep heeft de indruk dat betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen om de situatie van dit moment zo spoedig mogelijk te beëindigen. Gezien de opstelling van betrokkenen en de lopende juridische procedure vinden wij het nu niet zinvol om nadere mededelingen te doen. We willen door middel van dit bericht de direct betrokken buurtbewoners op de hoogte stellen van de huidige situatie en ook laten zien dat de Buurtwerkgroep een vinger aan de pols houdt.

 

Namens de BWG Veluvia
Jan Drent
Pim Lindhout

—————————————————————————————————–

 

Herinrichting Otto van Gelreweg: Een Overzicht

(juni 2010 – november 2010)

 

A. Planvorming

Vanwege de slechte conditie van het riool heeft de Gemeente in 2009 een plan gemaakt voor de herinrichting van de Otto van Gelreweg. Dit plan is op 25 november 2009 in een inloopavond voorgelegd aan zowel de bewoners van de Otto van Gelreweg als aan de BWG. Alle reactie op dit plan zijn door de projectleider verwerkt tot een interne notitie, die op verzoek aan de contactpersoon van de BWG beschikbaar is gesteld.

Het plan bestond niet alleen uit vervanging van het riool en het aanbrengen van een infiltratieriool voor hemelwater, maar omvatte een volledige herinrichting van de straat. Hierbij heeft de Gemeente rekening gehouden met  wensen uit de verkeersenquête in de Veluviawijk van 2008, zoals:

 1. snelheidsbeperkende voorzieningen (drempels, verkeerstafels);
 2. een 30 km/h –zone in de hele wijk;
 3. meer groen in de straat (groenstrook en extra bomen);
 4. een veiliger aansluiting van het fietspad langs de Generaal Foulkesweg op de hoofdroute;
 5. weer een voorrangskruising van de aansluiting Otto van Gelreweg op de Generaal Foulkesweg.

 

De belangrijkste bezwaren op het conceptplan hadden betrekking op het aantal en de nieuwe inrichting van de parkeerplaatsen. Deze bezwaren zijn door de bewoners in een brief aan B&W voorgelegd en vervolgens in de periode februari-maart 2010 in een aantal zittingen door 2 afgevaardigden (bewoner en contactpersoon BWG) met de projectleider van de Gemeente besproken. In deze gesprekken zijn alternatieven aangereikt en is op een constructieve manier naar oplossingen voor de bezwaren gezocht met het volgende resultaat:

 1. aan de oostzijde is haaks-parkeren in het ontwerp omgezet in schuin-parkeren;
 2. het verlies aan 4 P-plaatsen ter hoogte van het appartementencomplex is teruggebracht naar een verlies van één;
 3. aan het aantal parallel-P-plaatsen aan de westzijde zijn twee plaatsen toegevoegd;
 4. de in- en uitstapruimte langs de groenstrook is verbreed van 1 naar 2 tegels.

 

Na goedkeuring van het bijgestelde plan is de uitvoering gegund aan de firma Remmits te Wijchen. Daarnaast zijn 3 noodzakelijke verkeersbesluiten genomen:

 1. instellen van een 30 km/h-zone in het noordelijk deel van de wijk Veluvia;
 2. aanpassen van de voorrangsregeling op het kruispunt Generaal Foulkesweg – Otto van Gelreweg;
 3. aanpassen van de grens van de 30 km/h-zone Centrum.

 

B. uitvoering

Vooraf aan de start van de werkzaamheden hebben beide afgevaardigden van de Otto van Gelreweg (bewoner en contactpersoon BWG) een informatief gesprek gehad met de toezichthouder van de Gemeente en met de uitvoerder van de firma Remmits. In dat gesprek zijn afspraken gemaakt over de planning en de wederzijdse contacten:

1       planning: omdat de woningen bereikbaar moeten blijven voor hulpdiensten wordt de herinrichting in 3 fasen uitgevoerd te weten:

a)      Ritzema Bosweg – Veluviaweg;
b)      Veluviaweg – Eekmolenweg
c)      Eekmolenweg – Generaal Foulkesweg

2       contacten: beide heren staan open voor goede contacten met de bewoners. De uitvoerder is dagelijks aanwezig en aanspreekbaar voor alle bewoners.

 

C. Parkeren

Contactpersoon BWG heeft van de eigenaar van De Hucht toestemming verkregen om gedurende de herinrichting de parkeerplaatsen van De Hucht te benutten. Daarnaast hebben bewoners in de zijstraten parkeerplaatsen gezocht.

D. Communicatie

Projectleider Gemeente
De projectleider van de Gemeente heeft de bewoners tijdig per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden en in die brief uitleg gegeven over:

 1. aanpassing inrichting Otto van Gelreweg;
 2. aanpassingen inrichting kruispunt Generaal Foulkesweg – Otto van Gelreweg;
 3. uitvoeringsplanning;
 4. bereikbaarheid;
 5. afvalcontainers;
 6. informatiepunten.

contactpersoon BWG
De contactpersoon BWG had zowel mondeling als per e-mail contact met de bewoners van de straat.
Bij zorgpunten was de contactpersoon BWG dikwijls de schakel tussen bewoners en de projectleider/uitvoerder van de herinrichting. Vanuit een pro-actieve houding en op basis van openheid en wederzijds respect konden zorgpunten tijdig en gemakkelijk worden opgelost.

E. Overlast

De overlast die een dergelijke herinrichting met zich meebrengt is door de bewoners niet als zodanig ervaren. Dankzij de duidelijkheid in planning en de openheid onderling groeide er betrokkenheid met de medewerkers die de klus moesten klaren. Bij tegenslagen leefde men mee, bij voorspoed was er instemming.

F. Nawerk

De bewoners in de directe omgeving van de “verkeerstafel” op het kruispunt van de Veluviaweg met de Otto van Gelreweg observeerden een verkeerstechnische tekortkoming van de inrichting van die “verkeerstafel” en hebben deze tekortkoming, vooraf aan de oplevering, in een brief aan B&W van Wageningen gemeld. Op grond van het antwoord van de Gemeente op deze brief aan de contactpersoon van de BWG mag worden verwacht dat de Gemeente in het voorjaar van 2011 deze tekortkoming zal verhelpen.

—————————————————————————————————–

Nieuwsbrief 1 november 2010

 

Direct omwonenden “Jan Kopshuis”

Vooruitlopend op informatie door het bouwbedrijf Grootheest informeren wij u over het volgende:

 1. De samenstelling van de buurtwerkgroep is de afgelopen maanden aanzienlijk veranderd. Pim Lindhout (Delhorstpad) en Jan Drent (Otto van Gelreweg) hebben de taken van Margriet de Koning en Adriana Hulsmann overgenomen en zullen voortaan de kontakten met de Gemeente en de projectontwikkelaars van het Jan Kopshuis en De Hucht onderhouden.
 2. Afgelopen woensdag 27 oktober is in een gesprek met de Gemeente (hr. De Jong) en Grootheest (hr. Gerritsen) duidelijk geworden dat naar verwachting Grootheest vergunningen voor de ontwikkeling van “De Warande” verkrijgt.
 3. Aangezien intussen ook voldoende woningen zijn verkocht zal binnenkort met slopen en bouwen begonnen worden.
 4. De BWG heeft met Grootheest afgesproken binnenkort een informatie-avond te organiseren en wel op 18 november as. in het ‘Jan Kopshuis. De projectgroep bestaande uit BWG, Gemeente  Wageningen en Grootheest zullen deze avond samen voorbereiden. Alle directe omwoners en alle overige geïnteresseerden uit de Veluviawijk zijn van harte welkom deze avond bij te wonen. Behalve aan voorlichting door Grootheest zullen we veel aandacht en ruimte geven aan vragen.
 5. Met betrekking tot “De Hucht” is er tot op heden niets te melden.

 

Op dit moment is actueel dat Grootheest, op basis van adviezen van het  bureau “De Groene Ruimte bv.’ vanaf dinsdag 2 november het Jan Kopshuis vleermuisonklaar gaat maken. Deze werkzaamheden moeten voor half november worden uitgevoerd vanwege de levenscyclus van vleermuizen.

Met deze nieuwsbrief geven we u actuele informatie, die op korte termijn van belang is (vleermuisonklaar maken).
Meer uitgebreide informatie over de voorbereiding, de sloop en de bouw krijgen u en de overige bewoners van de Veluviawijk op de informatie-avond op 18 november as. in het Jan Kopshuis. Aanvang 20.00 uur

We treffen elkaar ongetwijfeld op de 18e november.

Comments are closed.