Raadscommissie 15 september 2014

20 oktober 2014 -  

Inspreekbijdrage Raadscommissie 15 september 2014
Geachte leden van de raadscommissie en overige aanwezigen,
Mijn naam is Peter Oude Ophuis, ik woon tegenover het gebouw met de klok en het voormalig Herbarium Vadense en ik maak gebruik van de mogelijkheid om als burger in te spreken bij de behandeling van de kaders voor de Tropische Kas. Ik doe dat mede namens ruim 70 direct omwonenden.
5 jaar geleden heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van De Dreijen. Naast een aantal andere relevante punten, ik kom daar later op terug, bevatten deze kaders ook een opsomming van gebouwen die behouden dienden te blijven, en één daarvan is de Tropische Kas. Naar aanleiding van deze kaders is in 2010, mede op kosten van de gemeente, het Masterplan De Dreijen ontwikkeld, maar dat is door B & W nooit ingebracht in de gemeenteraad, omdat er op een aantal punten was afgeweken van de kaders. Jammer, want het is een zeer goed gedocumenteerd plan dat nog steeds actualiteitswaarde heeft. In dit plan werd overigens al aangegeven dat behoud van de Tropische Kas moeilijk zou zijn en er werden ook suggesties gedaan welke andere ontwikkeling op deze locatie gewenst zou zijn.
In juni 2011 heeft de gemeenteraad aangekondigd dat er een visiedocument voor De Dreijen zou worden ontwikkeld en daarbij een tijdpad aangegeven. Helaas is dit visiedocument tot op de dag van vandaag nog niet verschenen.
Wel is er in december 2013 de Structuurvisie Wageningen vastgesteld, die het beleidsmatig ruimtelijk kader vormt voor bestemmingsplannen.
De Tropische Kas en De Dreijen liggen in, wat in de structuurvisie is aangeduid als, lommerrijke wijken en worden specifiek genoemd: De Dreijen als grote inbreidinglocatie voor woningbouw en De Tropische Kas als kleine woningbouwontwikkeling.
In de uitvoeringsparagraaf staat specifiek voor de Tropische Kas woningbouw ter behoud van erfgoed en in het ruimtelijk kader staat dat er afstemming dient plaats te vinden op de kwaliteiten en ontwikkeling De Dreijen. En bij het ruimtelijk kader van De Dreijen staat onder meer dat de ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij de omliggende omgeving, in het bijzonder ook de Generaal Foulkesweg.

Waarom geef ik u zo’n lange inleiding ? Omdat u nu gaat beslissen over specifieke kaders voor de herontwikkeling van de Tropische Kas, die moeilijk zijn te rijmen met bovengenoemde beleidsstukken.
Dat u de Tropische Kas wil behouden is duidelijk, maar dat er daarom op deze plek twee flatgebouwen van 4 verdiepingen hoog mogen worden gebouwd? En blijft de Tropische Kas met deze plannen echt behouden? Omdat één van de flatgebouwen dwars door de kas heen wordt gebouwd blijft er letterlijk maar de helft van de kas over, is dat monumentenbehoud?
Is dit nu de hoogwaardige kleinschalige bebouwing die aansluit bij de directe omgeving en De Dreijen? In de kaders uit 2009 staat duidelijk dat hoogbouw aan de kant van de Ritzema Bosweg dient plaats te vinden en niet aan de zuidkant.
Maar er is meer. Out of the blue blijkt B en W deze locatie te willen bestemmen voor grootschalige studentenhuisvesting: 80 zelfstandige eenheden in de flats door en naast de kas, 41 in het voormalig Herbarium Vadense, dat net als de Tropische Kas tot januari van dit jaar op de nominatie voor sloop stond.
Via een tijdelijke omgevingsvergunning, waarvoor kennelijk ineens geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is, wordt nu op een oneigenlijke manier de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan omzeild. Want de wijze waarop dezelfde projectontwikkelaar het Herbarium wil verbouwen is niet voor 5 jaar, en zelfs niet voor 10 jaar, gezien de verbouwing waarbij ook de buitenkant voor de helft gesloopt wordt en er minimaal 20 nieuwe raamkozijnen inkomen.
Want hoe past deze bestemming tot locatie voor grootschalige studentenhuisvesting nu in het beleid van de gemeente? In de notitie studentenhuisvesting, die door uw raad is vastgesteld in januari van dit jaar, wordt alleen melding gemaakt van mogelijk tijdelijke huisvesting in het Herbarium, waarbij het zou gaan om 20 kamers. Ik wil graag uit de notulen van deze vergadering twee opmerkingen van de heer Bor van de Stadspartij citeren:
“Studenten zijn belangrijk voor de levendigheid in onze gemeente en juist daarom moeten grootschalige locaties niet bij toeval worden ingericht. Toeval omdat de eigendomspositie zo is.”
en
“Wij willen ruimtelijk beleid voor die grootschalige locaties en wij willen in een vroegtijdig stadium betrokken worden zodat vooraf al duidelijk is of de gemeenteraad met een dergelijk plan meegaat.”

Maar nog belangrijker is de motie die in die raadsvergadering is aangenomen:
“Daarbij spelen (naast overwegingen als kwantitatieve spreiding over de stad, fasering in de tijd, grondposities en snelheid van realisering) in het bijzonder planologische afwegingen, zoals bereikbaarheid, aanwezigheid van gevoelige bestemmingen en functies in de directe omgeving, kans op structurele overlast en hinder in de directe omgeving en voorzienbaarheid een belangrijke rol;
En dat brengt mij op mijn laatste punt: overleg met en inspraak van omwonenden. Ook hierover zijn de kaders voor de ontwikkeling van De Dreijen uit 2009 heel duidelijk:
“Ruime inspraak- en participatiemogelijkheden, o.a. met platform, gedurende de gehele looptijd van de ontwikkeling”
“Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld hun wensen, ideeën en ambities in te brengen”
Hoe is dat nu met de Tropische Kas gegaan?
Op 2 juli 2014 was er een door de gemeente georganiseerde inloopavond in de Tropische Kas waar schetsontwerpen van de projectontwikkelaar werden gepresenteerd in de vorm van 3 informatiepanelen. Naast de wethouder liepen er een aantal mensen rond met naambordjes van de gemeente, maar het was niet duidelijk of dit nu mensen van projectontwikkelaar of ambtenaren waren. Het was niet duidelijk hoe je hier als omwonende een mening over kon geven. Later bleek dat er een vel is geweest waar je opmerkingen had kunnen maken. De hele bijeenkomst was informeel en ongestructureerd en er werd ook niet gevraagd in welke hoedanigheid je daar aanwezig was, er was geen bezoekersregistratie. Naar nu blijkt heeft B en W deze bijeenkomst beschouwd als formeel overleg met omwonenden en, refererend naar een enkele opmerking, op 8 juli 2014 de kaders vastgesteld die nu voorliggen, zonder dat deze overigens op die inloopavond zijn gepresenteerd. Een verslag van de avond naar omwonenden met de mogelijkheid om daar nog opmerkingen aan toe te voegen zou toch wel het minimum zijn wat je in een dergelijke procedure zou mogen verwachten.
Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, bijvoorbeeld de verkeers- en parkeerproblematiek ter plekke, maar het lijkt me duidelijk dat een gemeenteraad die de belangen van burgers vertegenwoordigt ook moet waken voor zorgvuldige besluitvorming.
Als u iets wil met de Tropische Kas en studentenhuisvesting overleg dan eerst en serieus met omwonenden en hou u aan uw eigen beleidskaders voor studentenhuisvesting en De Dreijen.

Op dit moment vragen wij u tegen de voorgestelde kaders voor de Tropische Kas te stemmen en als gemeenteraad een zienswijze in te dienen bij B en W voor de “tijdelijke” omgevingsvergunning van het Herbarium.
Bewoners van onderstaande 39 adressen onderschrijven het hierboven gestelde:
Arboretumlaan 5, 7, 9
August Faliseweg 43
Delhorstpad 3, 5
Dillenburg 12
Generaal Foulkesweg 21, 29, 31, 52, 54, 56, 60, 62, 68, 68 D,68 E, 68 F
Hinkeloordseweg 1, 2, 3, 6, 8, 13
Nassauweg 1, 4, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 32, 36, 38

 

 

Comments are closed.